Встреча Конгресса поляков СПб с делегацией из Варшавы от Общества Институт Кресы РП

6 июня в Ассоциации международного сотрудничества состоялась встреча Конгресса поляков СПб с делегацией из Варшавы от Общества Институт Кресов РП. Председатель Конгресса поляков СПб Лилия Шишко рассказала об истории создания организации, текущей деятельности Конгресса поляков СПб, жизни поляков в Петербурге и подарила книгу «Польские общества Петербурга», доктора исторических наук профессора Тамары Михайловны Смирновой, посвященую истории многочисленных польских общественных организаций, действовавших в Петербурге в конце XIX — начале XX в.
Хор “Kwiaty polskie” спел народные польские песни и хору подпевали все присутствующие, а также вицедиректор  Представительского Художественного Ансамбля Польской Армии, Генри Чероцки.
Председатель Общества Институт Кресы РП Зигмунт Гроховски вручил председателю Конгресса поляков СПб Лилие Шишко Диплом за распространению польской культуры в России и в Петербурге.

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O KARCIE POLAKA

karta polakaInformacja w sprawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu regulacji ustawy o Karcie Polaka na wszystkie osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą. Nowelizacja likwiduje dotychczasowe zróżnicowanie uprawnień osób polskiego pochodzenia z uwagi na posiadane przez te osoby obywatelstwo. Karta Polaka będzie mogła być przyznana osobie:

1) nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub
2) nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) posiadającej status bezpaństwowca.

W konsekwencji zmienionego zakresu podmiotowego, w ustawie wprowadzono szereg zmian redakcyjnych, m.in. usunięto wymóg, by organizacja polska lub polonijna, wystawiająca zaświadczenia potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, działała na terenie jednego z państw, o których była mowa w dotychczasowym art. 2 ust. 2 ustawy. Usunięto także wymóg posiadania obywatelstwa jednego z państw, o których była mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w przypadku ubiegania się o Kartę Polaka przez osobę, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669). Nowelizacja zmieniła także nazwę „Rady do Spraw Polaków na Wschodzie”, rozpatrującej odwołania od decyzji wydawanych w sprawach Karty Polaka – na „Radę do Spraw Polaków poza Granicami Kraju”.

Ponadto wprowadzono obligatoryjne sprawdzenie, w terminie 30 dni, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadzonych do rejestru wniosków o wydanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, czy wobec wnioskującego zachodzą okoliczności określone w przepisach ustawy, przemawiające za odmową przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka. Nieprzedstawienie informacji w terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności przemawiających za odmową przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka. Wprowadzono również 30-dniowy termin na wydanie przez właściwego konsula lub wojewodę decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka oraz o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie przedłużenia jej ważności (od dnia przedstawienia informacji przez właściwe organy albo upływu terminu na ich przedstawienie). Postępowania w sprawach o przyznawanie i unieważnianie Karty Polaka wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone będą na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uroczyste poświęcenie katolickiego kwartału, a także krzyża na międzywyznaniowym cmentarzu w Petersburgu.

1 czerwca 2019 r. Członkowie Kongresu Polaków w Petersburgu uczestniczyli wraz z katolikami z innych społeczności w mieście, w uroczystym poświęceniu katolickiego kwartału na cmentarzu w miejscowości Pesocznoje.
Przez kilka dziesięcioleci katolicy Petersburga oczekiwali na miejsce pochówku.
Drewniany krzyż został podarowany i przywieziony przez administrację litewskiego miasta Zarasai, oznaczający katolicką kwartal na cmentarzu.
Poświęcenia dokonał metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paweł Pezzi razem z dziekanem regionu północno-zachodniego archidiecezji Stefanem Katinelem oraz opat franciszkańskiego klasztoru w Petersburgu, Nikolaj Dubinin, proboszcze parafii katolickich w Petersburgu o. Tomasz Wytrwał, o. Krzysztof Pożarski.
Po uroczystym poświęceniu głos zebrali dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu, Ewa Ziółkowska, konsul generalny Republiki Litewskiej, Dainius Numgaudis, przedstawiciele Litewskiej delegacji i społeczności a także prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko. Obecna była także wice-konsul RP w Petersburgu, Magdalena Okaj.
Zaśpiewał chór litewskiej społeczności.
Zdjęcia Eugeniusz Martynowicz

«Chopin today» — концерт, которого Вы ещё не слышали!!!

«Chopin today» — концерт, которого Вы ещё не слышали!!!

Приглашаем 5 июня в 19:00 послушать Трио «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» в Культурном центре Елены Образцовой (Невский пр., д. 65)!
Cкидка 50% на билеты на концерт CHOPIN TODAY 5.06!
Стоимость билета 500₽ только в течение 24 ч. Старт сейчас! Успейте приобрести: тел. + 79213458638 @ Культурный центр Елены Образцовой
Концерт состоится при поддержке Польского института в Петербурге.

В программе полонезы, прелюдии, мазурки и вальсы Фредерика Шопена в невероятных аранжировках Станислава Чигадаева, который сотрудничал с Андреа Бочелли и др.!
Коллектив отмечен Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга «За популяризацию классической музыки и выдающийся вклад в музыкальную жизнь города».

Польский институт в Санкт Петербурге
Instytut Polski w Sankt Petersburgu

5 Sowietskaja 12, 191036 Sankt Petersburg

 

***
„Chopin today” — koncert, jakiego jeszcze nie słyszeliście!

Zapraszamy 5 czerwca o 19:00 na wysłuchanie Trio „DOBRY WIECZÓR” w Centrum Kulturowym Eleny Obrazcowej (Newski pr. 65). Chcąc zarezerwować i kupić bilet, należy dzwonić pod numer +79213458638. Ilość miejsc ograniczona. Koncert jest wspierany przez Instytut Polski w Petersburgu.

W programie m.in. polonezy, preludia, mazurki i walce Fryderyka Chopina w niesamowitych aranżacjach Stanisława Czigadajewa, który występował m.in. Andrea Bocelli’m . Improwizacja jazzowa i wirtuozowska klasyka wykraczają poza swoje style.

1 июня Приглашение на торжественную церемонию освящения Архиепископом Павлом Пецци Поклонного Креста и земельного участка

Приглашение

На участие в Торжественной церемонии освящения Архиепископом Павлом Пецци, Поклонного Креста и земельного участка, выделенного под конфессиональное захоронение на Белоостровском кладбище при участии представителей генеральных консульств разных стран.
Церемония состоится 01 июня 2019 года в 11.00,

по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Песочный, Белоостровское шоссе, уч.7, 2-ой квартал.

Членов Конгресса Поляков в Санкт-Петербурге, желающих принять участие,
просим зарегистрировать СМС по телефону 89217563312
с целью заказа автобуса от Метро «Удельная», отправление в 9.30
Приглашение на освящение Поклонного Креста

Бал национальностей в Петербурге

В рамках празднования 316-летия Санкт-Петербурга 26 мая в самом центре Петербурга, на Биржевой площади Васильевского острова прошел Бал национальностей.
Многонациональный праздник демонстрирует этнокультурное многообразие народов, проживающих в городе на Неве.
РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге»  представил Петербургских поляков на этом масштабном городском мероприятии.

По Невскому проспекту прошла колонна карет с представителями национально-культурных объединений Северной столицы в национальных костюмах. Представители Конгресса поляков в Петербурге продемонстрировали  костюмы двух регионов Польши -Краковский и Любельский строи.
На Стрелке Васильевского острова гости могли увидеть театрализованное представление и праздничный концерт.
Рядом с концертной площадкой  Конгресс поляков в Санкт-Петербурге представил выставку,  подготовленную директором Польского института в Санкт-Петербурге Эвой Зюлковской, «Поляки в Петербурге», которая вызвала оживленный интерес у горожан и гостей города. Председатель РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» Лилия Шишко рассказывала интересующимся горожанам о присутствии польской культуры, искусства, науки в Петербурге.

Встреча клуба «Polski rodowód»

Polski rodowód22 мая в стенах Ассоциации международного сотрудничества прошла встреча клуба «Polski rodowód».
Встреча была посвящена особенностям сбора домашнего архива документов.
Владимир Викторович Глазков, член Русского генеалогического общества, рассказал об особенностях основных документов, которые имеют доказательную базу родства.
Также были показаны примеры иных документов, которые могут иметь ценность для поиска основных данных.
Двое членов клуба поделились с собравшимися особенностями и трудностями поиска данных о своих семьях

В связи с 15 летием Польши председатель РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» Лилия Шишко показала видеоролик о вступлении Польши в Евросоюз и проинформировала присутствующих о предстоящих выборах Европарламента.

Вечер закончился поздравлением с Днем рождения Регины Шишко — одного из основателей польской общины Петербурга.

Читать далее