Program stypendialny dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie
https://programs.nawa.gov.pl/login
Można je składać w terminie od 10 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

Z zasadami naboru można również zapoznać się na stronach NAWA pod adresem
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii/ogloszenie
oraz z regulaminem Programu
https://nawa.gov.pl/images/Polonia—doktoranckie/Regulamin-Polonia-III.pdf

Program oferuje młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia w Polsce, w trybie stacjonarnym, studiów trzeciego stopnia w uczelniach podległych MNiSW, jak też oferuje możliwość otrzymania stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie odbywania tej formy studiów. Celem programu realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.