Święto Konstytucji 3 Maja (День Конституции 3 Мая)

Конституция 3 мая3-maja jest w Polsce świętem narodowym od 1919 roku, w PRL-u świętowanie tego dnia było zabronione, publiczne obchody powróciły dopiero w 1990 roku. Tego dnia obchodzi się rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po кonstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.
Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja,

gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.

3 мая является национальным праздником в Польше с 1919 года, в Польской Народной Республике празднование этого дня было запрещено, общественное празднование было возвращено только в 1990 году. В этот день празднуется годовщина принятия 3 мая Конституции Польско-Литовского Королевства. Документ был первой конституцией в современной Европе и второй после конституции Соединенных Штатов 1787 года.
Конституция 3 мая была принята в самые благоприятные для принятия первых дней мая, поскольку большинство оппозиционных депутатов, выступающих против конституции, все еще находились в пасхальном отпуске. Чтобы ничто не мешало принятию конституции, было решено изменить обязательный в Сейме закон, который обязывал делать предварительное представление проекта. После семи часов обсуждений, игнорируя протесты оппозиции, конституция была принята парламентом, а затем подписана королем. Авторами конституции 3 мая были: король Станислав Август Понятовский, Игнаци Потоцкий, Уго Колонтай, которому приписывают ее окончательную редакцию.