20 февраля Лекция и мастер-класс Анджея Завистовского

Приглашаем Вас 20 февраля в Польский институт на лекцию «Десять символов польской экономики: 1918-2018» польского историка Анджея Завистовского, а также на мастер-класс по знаменитой польской настольной игре «Очередь», рассказывающей об особенностях социалистической экономики.
Мастер-класс состоится в 16.00, а лекция – в 18.00 по адресу:
5-ая Советская ул., 12
Организатор Польский институт в Санкт-Петербурге

Регистрация на мастер-класс – по адресу: мастер-класс
Регистрация на лекцию – по адресу: лекция
Партнеры мероприятия – Музей Варшавского восстания (www.1944.pl) и Музей истории Польши (www.muzhp.pl).

100-ая годовщина возвращения Польшей независимости – это прекрасный повод для перспективного взгляда на польскую экономику. Экономическая интеграция на территории возрождающейся в 1918 году Польши была необыкновеннно трудной. Она требовала объединения территорий, которые десятки лет развивались независимо друг от друга. И хотя эта интеграция удалась, польская экономика понесла огромные потери в ходе Второй мировой войны. После ее завершения в Польше началось насаждение коммунистической системы, что привело к краху экономики в 80-е годы. Принятое в начале 90-х годов решение о начале интеграции с Европейским союзом наложило свой отпечаток на современное состояние польской экономики. Каждый из упомянутых этапов оставил свои символы, которые послужат иллюстрацией для рассказа о Польше последнего столетия.
Лекцию и мастер-класс проведет д-р Анджей Завистовский – историк, специализирующийся на новейшем периоде истории Польши, в особенности ее социально-экономической проблематике. Выпускник Института истории Варшавского университета. Последние двадцать лет является преподавателем лучшего польского экономического вуза – Варшавской школы экономики. В 2012-2016 гг. руководил Отделом общественного образования Института Национальной памяти – крупнейшим в Польше учреждением, ведущим научную, образовательную и издательскую деятельность в сфере исследований новейшей истории. С 2017 г. руководит Историческим отделом Музея Варшавского восстания. Автор десятков научных и сотен научно-популярных публикаций, а также разработчик изданной в нескольких странах историческо-экономической игры «Очередь» (премия «Настольная игра года» в 2012 г.). Был главой программного совета научно-популярного исторического ежемесячника „pamięć.pl”. В конце 2017 г. вышла его новейшая работа – монография «Билеты в магазин. Регламентированная торговля в ПНР».
____________________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo!

Instytut Polski w Petersburgu zaprasza w dniu 20 lutego (wtorek) na wykład dr Andrzeja Zawistowskiego „Dziesięć symboli stu lat polskiej gospodarki: 1918-2018” oraz na warsztaty z gry planszowej „Kolejka” opowiadającej o gospodarce planowej. Warsztaty odbędą się o godzinie 16.00, natomiast wykład o godzinie 18.00. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do perspektywicznego spojrzenia na polską gospodarkę. Integracja ekonomiczna terytorium odradzającej się w 1918 r. Polski była niezwykle trudna. Wymagała połączenia terytoriów przez dziesiątki lat rozwijających się niezależnie od siebie. I choć integracja ta powiodła się, polska gospodarka doznała olbrzymich strat w wyniku II wojny światowej. Po jej zakończeniu w Polsce Ludowej rozpoczęto siłą wprowadzać system komunistyczny, co doprowadziło do załamania gospodarki w latach 80. Podjęta na początku lat 90. decyzja o rozpoczęciu integracji z Unią Europejską, odcisnęła zasadnicze piętno na współczesnym kształcie polskiej gospodarki. Każdy ze wspominanych etapów ma swoją symbolikę, która posłuży za ilustrację opowieści o Polsce ostatnich stu lat.

Wykład i warsztaty poprowadzi dr Andrzej Zawistowski – historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gospodarczych i społecznych. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwudziestu lat jest wykładowcą najlepszej polskiej uczelni ekonomicznej – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2012–2016 kierował Biurem Edukacji Publicznej IPN – największą w Polsce instytucją łączącą działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie badań nad historią najnowszą. Od 2017 r. kieruje Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset popularnonaukowych, a także merytorycznego opracowania wydanej w kilkunastu państwach świata historyczno-ekonomicznej gry planszowej „Kolejka” (nagroda „Gra planszowa roku” 2012). Przewodniczył również radzie programowej popularnonaukowego miesięcznika historycznego „pamięć.pl”. W końcu 2017 r. ukazał się jego najnowsza książka – „Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.