UNIA LUBELSKA — 450 ROCZNICA

Unia lLbelska

450 lat temu, 1 lipca 1569 r., senatorowie oraz posłowie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską. Akt deklarował m.in.: „Iż już Krolestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna a spolna Rzeczpospolita, ktora się z dwu państw i narodow w jeden lud zniosła i spoiła”.

Powołana w ten sposób Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy.
Unia Lubelska stabilizowała państwo, które przetrwało jeszcze dwa wieki. Mimo różnych trudności Unia Lubelska przetrwała do XVIII wieku, do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która wprowadzała jednolite państwo. Potem nastąpiły rozbiory.

W Lublinie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Głównym punktem obchodów będzie uroczyste spotkanie przedstawicieli parlamentu polskiego i litewskiego.
W uroczystościach wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący Seimasu, czyli sejmu litewskiego oraz delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

BOŻE CIAŁO

BOŻE CIAŁO

Katolicy świętują dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w Polsce potocznie nazywaną Bożym Ciałem.

Początki święta sięgają XIII wieku. O jego ustanowienie zabiegała wówczas zakonnica Julianna z Cornillon (dzisiejsza Francja), która jako szesnastolatka doznała pierwszych mistycznych objawień podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Początkowo święto zostało wprowadzone w diecezji Liege, a od 1264 r. obowiązywało już w całym Kościele. W Polsce po raz pierwszy pojawiło się w 1320 roku w diecezji krakowskiej.

Boże Ciało jest to jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po liturgii eucharystycznej następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta ewangelię. Na zakończenie procesji kapłan udziela wiernym błogosławieństwa. Boże Ciało to święto ruchome, które przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce obchodzi się je w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach zostało przeniesione na niedzielę.
Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

Хор “Kwiaty polskie” выступил в праздничном городском концерте «В мире культуры народов России»

7 июня Хор Конгресса поляков в Санкт-Петербурге “Kwiaty polskie” выступил в праздничном городском концерте «В мире культуры народов России», организованном Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга и Библиотекой национальных литератур им. М.Ю. Лермонтова.
Хор исполнил песни  Płynie Wisła , płynie, Czerwone jagody, Polskie kwiaty.
Оказалось, что некоторые зрители подпевали по-польски нашему хору. Активные зрители получили небольшие польские презенты, предоставленные Польским Институтом в СПб.

Встреча Конгресса поляков СПб с делегацией из Варшавы от Общества Институт Кресы РП

6 июня в Ассоциации международного сотрудничества состоялась встреча Конгресса поляков СПб с делегацией из Варшавы от Общества Институт Кресов РП. Председатель Конгресса поляков СПб Лилия Шишко рассказала об истории создания организации, текущей деятельности Конгресса поляков СПб, жизни поляков в Петербурге и подарила книгу «Польские общества Петербурга», доктора исторических наук профессора Тамары Михайловны Смирновой, посвященую истории многочисленных польских общественных организаций, действовавших в Петербурге в конце XIX — начале XX в.
Хор “Kwiaty polskie” спел народные польские песни и хору подпевали все присутствующие, а также вицедиректор  Представительского Художественного Ансамбля Польской Армии, Генри Чероцки.
Председатель Общества Институт Кресы РП Зигмунт Гроховски вручил председателю Конгресса поляков СПб Лилие Шишко Диплом за распространению польской культуры в России и в Петербурге.

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O KARCIE POLAKA

karta polakaInformacja w sprawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu regulacji ustawy o Karcie Polaka na wszystkie osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą. Nowelizacja likwiduje dotychczasowe zróżnicowanie uprawnień osób polskiego pochodzenia z uwagi na posiadane przez te osoby obywatelstwo. Karta Polaka będzie mogła być przyznana osobie:

1) nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub
2) nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) posiadającej status bezpaństwowca.

W konsekwencji zmienionego zakresu podmiotowego, w ustawie wprowadzono szereg zmian redakcyjnych, m.in. usunięto wymóg, by organizacja polska lub polonijna, wystawiająca zaświadczenia potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, działała na terenie jednego z państw, o których była mowa w dotychczasowym art. 2 ust. 2 ustawy. Usunięto także wymóg posiadania obywatelstwa jednego z państw, o których była mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w przypadku ubiegania się o Kartę Polaka przez osobę, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669). Nowelizacja zmieniła także nazwę „Rady do Spraw Polaków na Wschodzie”, rozpatrującej odwołania od decyzji wydawanych w sprawach Karty Polaka – na „Radę do Spraw Polaków poza Granicami Kraju”.

Ponadto wprowadzono obligatoryjne sprawdzenie, w terminie 30 dni, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadzonych do rejestru wniosków o wydanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, czy wobec wnioskującego zachodzą okoliczności określone w przepisach ustawy, przemawiające za odmową przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka. Nieprzedstawienie informacji w terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności przemawiających za odmową przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka. Wprowadzono również 30-dniowy termin na wydanie przez właściwego konsula lub wojewodę decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka oraz o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie przedłużenia jej ważności (od dnia przedstawienia informacji przez właściwe organy albo upływu terminu na ich przedstawienie). Postępowania w sprawach o przyznawanie i unieważnianie Karty Polaka wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone będą na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uroczyste poświęcenie katolickiego kwartału, a także krzyża na międzywyznaniowym cmentarzu w Petersburgu.

1 czerwca 2019 r. Członkowie Kongresu Polaków w Petersburgu uczestniczyli wraz z katolikami z innych społeczności w mieście, w uroczystym poświęceniu katolickiego kwartału na cmentarzu w miejscowości Pesocznoje.
Przez kilka dziesięcioleci katolicy Petersburga oczekiwali na miejsce pochówku.
Drewniany krzyż został podarowany i przywieziony przez administrację litewskiego miasta Zarasai, oznaczający katolicką kwartal na cmentarzu.
Poświęcenia dokonał metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paweł Pezzi razem z dziekanem regionu północno-zachodniego archidiecezji Stefanem Katinelem oraz opat franciszkańskiego klasztoru w Petersburgu, Nikolaj Dubinin, proboszcze parafii katolickich w Petersburgu o. Tomasz Wytrwał, o. Krzysztof Pożarski.
Po uroczystym poświęceniu głos zebrali dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu, Ewa Ziółkowska, konsul generalny Republiki Litewskiej, Dainius Numgaudis, przedstawiciele Litewskiej delegacji i społeczności a także prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko. Obecna była także wice-konsul RP w Petersburgu, Magdalena Okaj.
Zaśpiewał chór litewskiej społeczności.
Zdjęcia Eugeniusz Martynowicz

«Chopin today» — концерт, которого Вы ещё не слышали!!!

«Chopin today» — концерт, которого Вы ещё не слышали!!!

Приглашаем 5 июня в 19:00 послушать Трио «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» в Культурном центре Елены Образцовой (Невский пр., д. 65)!
Cкидка 50% на билеты на концерт CHOPIN TODAY 5.06!
Стоимость билета 500₽ только в течение 24 ч. Старт сейчас! Успейте приобрести: тел. + 79213458638 @ Культурный центр Елены Образцовой
Концерт состоится при поддержке Польского института в Петербурге.

В программе полонезы, прелюдии, мазурки и вальсы Фредерика Шопена в невероятных аранжировках Станислава Чигадаева, который сотрудничал с Андреа Бочелли и др.!
Коллектив отмечен Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга «За популяризацию классической музыки и выдающийся вклад в музыкальную жизнь города».

Польский институт в Санкт Петербурге
Instytut Polski w Sankt Petersburgu

5 Sowietskaja 12, 191036 Sankt Petersburg

 

***
„Chopin today” — koncert, jakiego jeszcze nie słyszeliście!

Zapraszamy 5 czerwca o 19:00 na wysłuchanie Trio „DOBRY WIECZÓR” w Centrum Kulturowym Eleny Obrazcowej (Newski pr. 65). Chcąc zarezerwować i kupić bilet, należy dzwonić pod numer +79213458638. Ilość miejsc ograniczona. Koncert jest wspierany przez Instytut Polski w Petersburgu.

W programie m.in. polonezy, preludia, mazurki i walce Fryderyka Chopina w niesamowitych aranżacjach Stanisława Czigadajewa, który występował m.in. Andrea Bocelli’m . Improwizacja jazzowa i wirtuozowska klasyka wykraczają poza swoje style.

Load more